• Μαθήματα – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Calculus on blackboard

  Η δομή του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) έγινε με βάση τους εξής άξονες:

  • Εναρμονισμός με τα σύγχρονα, αναγνωρισμένα ΠΣ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Κάλυψη όλων των βασικών και σύγχρονων γνώσεων της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και δυνατότητα επιλογής μερικής εξειδίκευσης.
  • Πλήρης αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Τμήματος (Εργαστήρια, Υπολογιστικά κέντρα κ.λ.π.).
  • Πλήρης αξιοποίηση των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.
  • Κατάρτιση του ΠΣ με βασικό γνώμονα την μελλοντική αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  • Κατάρτιση του ΠΣ με βασικό γνώμονα την μελλοντική πιστοποίηση.

  Το ΠΣ έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό «πιστωτικών μονάδων» κατά ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 ECTS. Επίσης τα μαθήματα έχουν χαρακτηρισθεί σε: Μαθήματα Γενικών Γνώσεων (ΜΓΓ), Μαθήματα Υποβάθρου (ΜΥ), Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ) και Mαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΜΑΔ). Περιλαμβάνονται μαθήματα κορμού και επιλογής υποχρεωτικά. Τέλος, στο ΠΣ περιλαμβάνεται τρίμηνη πρακτική άσκηση για τους φοιτητές που επιθυμούν να την επιλέξουν.

  Τα συνολικά μαθήματα του ΠΣ είναι 59 συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης. Εξ αυτών τα 52 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και 7 μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά. Για την λήψη του διπλώματος ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 55 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας με 30 ECTS) που αντιστοιχούν συνολικά σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

  Αναλυτικές περιγραφές των διαθέσιμων μαθημάτων θα προστεθούν σύντομα. Ο πίνακας των μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ