• Χημική Τεχνολογία – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Χημική Τεχνολογία

  Χημική Τεχνολογία

  Α΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (2 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Τεχνολογία παρασκευής κατασκευαστικών υλικών σε εφαρμογές πολιτικών μηχανικών. Χημεία επεξεργασίας νερού και λυμάτων.
   Ποιοτικοί και ποσοτικοί χημικοί προσδιορισμοί. Ισορροπία φάσεων, ιδιότητες αραιών διαλυμάτων. Ισορροπία, κινητική, κατάλυση.
   Ηλεκτροχημεία, διάβρωση, προστασία. Χημική σύνθεση, τσιμέντου, ασβέστη, γύψου,
   αδρανών υλικών, κλπ.

   Μηχανισμοί διάβρωσης του σιδήρου και μέθοδοι προστασίας χαλύβων από τη διάβρωση. Μηχανισμοί διάβρωσης δομικών υλικών εκτός σιδήρου και μέθοδοι προστασίας.
   Προστασία μνημειακών έργων από διάβρωση λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Αργύρης Σ. Βατάλης (2003), Χημική Τεχνολογία, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11414
   • Eckhard Ignatowitz (1997), Τεχνική Χημεία, ΕΤΕ (Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις) – Κωδικός στον Εύδοξο: 14445
   • Καλκάνης Γεώργιος, Χατήρης Ιωάννης (1998), Χημική Τεχνολογία, Μακεδόνικες
    Εκδόσεις (Σ.ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ) – Κωδικός στον Εύδοξο: 12954