• Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων

  Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων

  Δ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων. Δικτύωμα με βάση τον κόμβο και βάση το βέλος.
   Μέθοδοι CPM, PERT και ΜΡΜ. Ημερολόγιο δράσης. Αναπροσαρμογή προγράμματος.
   Συνάρτηση κόστους – χρόνου. Προγραμματισμός διάθεσης προσωπικού και μηχανών.
   Διεύθυνση εργασιών που αφορά στις μεθόδους ελέγχου κόστους, την εξακρίβωση και αντιμετώπιση υπερβάσεων.
   Επαγγελματικός κίνδυνος. Νομοθεσία-Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Μέσα Ατομικής Προστασίας. Σήμανση ασφάλειας και υγείας.
   Εργασίες σε ύψος. Κατεδάφιση. Εκσκαφές.
   Εξοπλισμοί εργασίας. Γενικές αρχές ασφάλειας. Ασφάλεια Μηχανών. Εξοπλισμοί εργασίας.

  • Διδάσκοντες:
   Χριστίνα Ρωμανού – Θεωρία και Εργαστήριο

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Harvey Maylor (2005), Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 13644
   • Καστρινάκης Αντώνης (2002), Διεύθυνση Κατασκευών Τεχνικών Έργων, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 9724
   • Μουτσοπούλου Αμαλία (2007), Συστηματική διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στα τεχνικά έργα, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 18548894
   • Γεωργακόπουλος Π. (2010), Διαχείριση Κατασκευών Οργάνωση Εργοταξίου, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 25651
   • Π. Μαρχαβίλας, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου