• Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας – Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας – Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης

  Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας – Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης

  Δ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Σύνθετες οδεύσεις. Θεωρία σφαλμάτων: είδη σφαλμάτων, υπολογισμός σφαλμάτων και νόμος μετάδοσης σφαλμάτων. Σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (EDM, Total Station, GPS/GNSS, laser Scanner κ.α.).
   Χαράξεις τεχνικών έργων, αποτύπωση κατά μήκος και κατά πλάτος τομών εδάφους, χάραξη καμπυλών, υπολογισμός όγκου χωματουργικών εργασιών. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών GIS. Κτηματολογικοί χάρτες.
   Σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης: Φωτογραμμετρία, ψηφιακή ερμηνεία, αποτύπωση όψεων με φωτογραφικές μεθόδους και εφαρμογές laser scanner.
   Σύνθετες τοπογραφικές εφαρμογές σε έργα υποδομής (παρακολούθηση κατολισθήσεων – φραγμάτων, ταλαντώσεις γεφυρών, κτιρίων και μνημείων, εφαρμογές πλοήγησης και πολεοδομικών αποτυπώσεων, παρακολούθηση φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, ηφαίστεια κ.α.).
   Τοπογραφικές αποτυπώσεις και ερμηνείες αρχαιολογικών μνημείων – αρχαιολογική τοπογραφία.
   Εργαστήριο: Εισαγωγή στην αποτύπωση με γεωδαιτικό σταθμό (total station). Χάραξη κλειστής εξαρτημένης όδευσης για αποτύπωση κτηριακού συγκροτήματος. Εξασφάλιση κορυφών της όδευσης και δημιουργία τεύχους εξασφαλίσεων. Μέτρηση μηκών των πλευρών της όδευσης και εξασφαλίσεων.
   Χωροστάθμηση των κορυφών της όδευση και διόρθωση σφαλμάτων. Εμπροσθοτομία και υπολογισμός συντεταγμένων και διεύθυνσης της κορυφής έναρξης της όδευσης. Μέτρηση με total station των μηκών των πλευρών και των γωνιών θλάσης της όδευσης. Υπολογισμός και διόρθωση της κλειστής όδευσης. Διόρθωση γωνίας, διόρθωση συντεταγμένων.
   Μέτρηση και υπολογισμός συντεταγμένων κορυφών κτηρίου και στοιχείων πέριξ αυτού. Σχεδίαση τοπογραφικού διαγράμματος με βάση τις προδιαγραφές. Εξοικείωση με τη χρήση του GPS/ GNSS. Υπολογισμός συντεταγμένων όδευσης με GPS/ GNSS και ηλεκτρονική σχεδίαση της τοπογραφικού διαγράμματος με βάση τις προδιαγραφές.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Μπαντέλας Άνθιμος, Σαββαϊδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης (2010), Γεωδαισία τ. IΙ: Αποτυπώσεις – Χαράξεις τεχνικών έργων, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 6203
   • Πανταζής Γιώργος, Λάμπρου Ευαγγελία (2010), Εφαρμοσμένη Γεωδαισία, Εκδόσεις Ζήτη, – Κωδικός στον Εύδοξο: 11432