• Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Ι. Θεωρία
   Συνδυαστική Ανάλυση (μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί, διώνυμο του Νεύτωνα).
   Εισαγωγή στην πιθανοθεωρία, βασικά αξιώματα, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία, θεώρημα ολικής πιθανότητας – τύπος του Bayes.
   Εισαγωγή στη Στατιστική, τυχαίες μεταβλητές, διακριτές και συνεχείς κατανομές, παράμετροι κατανομών (μέση τιμή, σταθμισμένος μέσος όρος, διασπορά, τυπική απόκλιση).
   Εφαρμογές σε θέματα των μηχανικών υποδομών.
   ΙΙ. Εργαστήριο
   Εργαστηριακές ασκήσεις υπολογιστικών μαθηματικών με έμφαση στους στατιστικούς υπολογισμούς, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού πακέτου.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Murray R. Spiegel (1977), Πιθανότητες και Στατιστική, ΕΣΠΙ Εκδοτική – Κωδικός στον Εύδοξο: 2505
   • Νίκος Μυλωνάς (2016), Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 50655965
   • Ζιούτας Γεώργιος (2014), Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, Εκδόσεις «σοφία» Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία – Κωδικός στον Εύδοξο: 41963482