Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες

Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Το πέτρωμα και οι σχετικοί ορισμοί που χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες του. Η εντατική κατάσταση του πετρώματος και προσδιορισμός αυτής.
  Ελαστική συμπεριφορά, ανάλυση και σύνθεση τάσεων και παραμορφώσεων. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών του πετρώματος και συμπεριφορά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
  Θεωρίες επί του υπολογισμού των τάσεων στα τοιχώματα σηράγγων, ορυγμάτων, τεχνικών έργων κλπ.
  Κατασκευή σηράγγων ανοιχτού ορύγματος, κλειστής διάνοιξης, μέθοδος ΤΒΜ, μέθοδος ΝΑΤΜ, σχεδιασμός μέτρων υποστήριξης με τη μέθοδο πλαστικών ζωνών.
  Αγκύρια, διαστασιολόγηση δακτυλίου επένδυσης, προσδιορισμός φορτίων με τη μέθοδο του δείκτη αντοχής, σχεδιασμός μέτρων υποστήριξης με εμπειρικές μεθόδους σε βραχώδεις σχηματισμούς.
  Προσδιορισμός φορτίων σε εδαφικούς σχηματισμούς με τη θεώρηση χωμάτινων θόλων.


 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Χρήστος Μαραγκός (2000), Τεχνικά Έργα Υποδομής, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 43023
  • Χαρ. Τσουτρέλη, Στοιχεία Μηχανικής των Πετρωμάτων
  • Hoek Ε. & Brown Ε.Τ. (1997), Underground excavations in rock, Chapman and Ηall
  • Nick Barton, TBM Tunneling in jointed and faulted rock