Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων

Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Αρχιτεκτονικά σκαριφήματα και περιγραφικές αναφορές με παράλληλη τήρηση ημερολογίου αποτύπωσης. Μεταφορά σε πλήρη σειρά σχεδίων και μετρικών αναλογιών και διαστάσεων, με παράλληλη ανάλυση των κατασκευαστικών μεθόδων. Απόδοση των δομικών υλικών με σχεδιαστικούς τρόπους. Προσέγγιση της ευκρίνειας των δεδομένων με μετρικές κλίμακες σε αναλογία ακόμα και 1:1.
  Σχέδια χρονολογικών φάσεων τα οποία θα μας πληροφορούν για πιθανές μεταγενέστερες επεμβάσεις ή προσθήκες. Προσέγγιση και αναγνώριση της ιστορικής μορφής του μνημείου με πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η πλαστική αναπαράσταση με την κατασκευή μακέτας του μνημείου ή τμημάτων του.
  Η αρχιτεκτονική αποτύπωση είναι μία έρευνα ιδιαιτέρως σύνθετη που απαιτεί μεθόδευση και συστηματική ακρίβεια. Το μάθημα περιλαμβάνει συγκέντρωση στοιχείων για το υπό εξέταση κτίριο. Φωτογραφικές απεικονίσεις, εσωτερικές και εξωτερικές.
  Εκπαίδευση στον τρόπο πλήρους καταμετρήσεως και επιλογής των κατάλληλων σημείων από όπου θα λάβουν τις διαστάσεις, ώστε τελικώς να κλείνουν τα σχήματα κατά τη σχεδίαση. Τοποθέτηση των μετρήσεων επί σκαριφημάτων σχεδίων. Έλεγχο των μετρήσεων, εξασφάλιση και εξάρτηση των μετρήσεων από πολλά σημεία. Οργάνωση του συστήματος των μετρήσεων επάνω στα σκαριφήματα. Ιεράρχηση των μετρήσεων. Έλεγχο επάρκειας μετρήσεων.
  Εκπαίδευση των σπουδαστών στον τρόπο σχεδιαστικής απεικονίσεως του τεκμηριωμένου υλικού σε κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά, σχέδια λεπτομερειών, με την επιλογή των κατάλληλων κλιμάκων σχεδιάσεως, σε τρόπο ώστε να παρουσιασθούν όλα τα κατασκευαστικά, τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου.
  Προκειμένου για ιστορικά κτίρια προηγείται εντοπισμός του μνημείου, ιστορική προσέγγιση, συγκέντρωση ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων και φωτογραφική τεκμηρίωση. Τήρηση ημερολογίου αποτυπώσεως.
  Πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών σκαριφημάτων και μετρικών αναλογιών με διαστάσεις, με παράλληλη ανάλυση των κατασκευαστικών μεθόδων. Απόδοση δομικών υλικών με σχεδιαστικούς τρόπους. Περιγραφές. Μετρικές κλίμακες από 1:50 έως και 1:1. Σχέδια χρονολογικών φάσεων που πληροφορούν για πιθανές μεταγενέστερες επεμβάσεις ή προσθήκες. Συμπλήρωση του υλικού με σχέδια επιγραφών και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.
  Η αποτύπωση διεξάγεται με κλασσικές μεθόδους και όργανα, η δε σχεδίαση με συμβατικές μεθόδους. Σχέδια υπό κλίμακα (κατόψεις, τομές, όψεις, σχέδια λεπτομερειών, αξονομετρικά), προοπτικά και φωτογραφίες θα αποτελούν τα βασικά στοιχεία μελέτης για την αποκατάσταση και την δημοσίευση του μνημείου. Ιδιαιτέρως μεγάλη σημασία δίδεται στον τρόπο σχεδιάσεως και γενικώς στην απόδοση του ύφους των κατασκευών. Θα εξετασθούν μνημεία με απλή αλλά και περισσότερο σύνθετη αρχιτεκτονική διάταξη (τυπολογική και μορφολογική).

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Κώστας Μπιρης (2005), Αι Αθήναι, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25852
  • Μάνος Μπιρης (2003), Αθηναϊκή Αρχιτεκτονική 1875-1925, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25743