• Τεχνική της Κυκλοφορίας κ΄ Συστήματα Μεταφορών – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Τεχνική της Κυκλοφορίας κ΄ Συστήματα Μεταφορών

  Τεχνική της Κυκλοφορίας και Συστήματα Μεταφορών

  Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (5 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Χαρακτηριστικά στοιχείο των μετακινήσεων. Ανάλυση στοιχείων κυκλοφορίας.
   Λειτουργία αστικών χερσαίων δικτύων. Σημάνσεις – Σηματοδοτήσεις. Χώροι στάθμευσης.
   Οικονομικά στοιχείο κυκλοφοριακών συστημάτων.
   Σιδηρόδρομοι. Υποδομή, επιδομή, τροχαίο υλικό, σήματα. Επιβατικοί και εμπορικοί σταθμοί. Χάραξη γραμμών. Συντήρηση. Εκμετάλλευση. Ειδικοί σιδηρόδρομοι.
   Αερολιμένες. Χαρακτηριστικά στοιχείο αεροσκαφών. Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας. Εκλογή της θέσης αερολιμένων. Διάταξη διαδρόμων και εγκαταστάσεων. Οδοστρώματα αερολιμένων. Έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης αερολιμένων. Φωτισμός, σημάνσεις αερολιμένων. Ελικοδρόμια.
   Σχεδιασμός μεταφορικών συστημάτων. Συνδυασμένες μεταφορές.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • I.Μ. Φραντζεσκάκης,I.Κ. Γκόλιας, Μ.Χ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου (2009), Κυκλοφοριακή Τεχνική, Παπασωτηρίου – Κωδικός στον Εύδοξο: 9699
   • Λυμπέρης Κ. (2011), Σιδηροδρομική Θεωρία και Εφαρμογές, Μ. Αθανασοπούλου – Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 12867047
   • Κ. Αμπακούμκιν (1990), Αεροδρόμια, Εκδόσεις Συμμετρία – Κωδικός στον Εύδοξο: 45235