• Αντισεισμική Προστασία Κτηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Αντισεισμική Προστασία Κτηρίων

  Αντισεισμική Προστασία Κτηρίων

  Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Επίδραση των σεισμικών δονήσεων σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων.
   Φάσματα απόκρισης.
   Πλαστιμότητα, απόσβεση ενέργειας. Διαφραγματική λειτουργία.
   Αντισεισμικός Κανονισμός Κτιρίων. Μόρφωση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μόρφωση συστήματος θεμελίωσης κτιρίων.
   Παθητικά και ενεργά συστήματα δομικού ελέγχου.
   Τυπικές περιπτώσεις βλαβών στα κτίρια λόγω σεισμού.
   Εισαγωγή στις τεχνολογίες και εφαρμογές επισκευών φερόντων οργανισμών στα κτίρια.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Πενέλης Γ. Π.,Κάππος Α. I. (1990), Αντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα, Ζήτη Πελαγία & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 10973
   • Bachmann Hugo (1998), Αντισεισμική προστασία κατασκευών, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ E.E. – Κωδικός στον Εύδοξο: 12402
   • M. Ν. Fardis, E. Carvalho, A.M.R. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto, A. Plumier (2011), Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8: αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12534933