Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (5 ώρες θεωρία)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, θερμομόνωση του κτηριακού κελύφους, υπολογισμοί ενεργειακών απωλειών. Επιθυμητές συνθήκες χώρου, συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος.
  Εγκατάσταση θέρμανσης: λεβητοστάσιο (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής νερού, καπνοδόχος, δεξαμενή πετρελαίου), Δίκτυο σωλήνων (διατομές-παθητικές αντιστάσεις), θερμαντικά σώματα, επιλογή θερμαντικών σωμάτων, ενδοδαπέδια θέρμανση.
  Συστήματα ψύξης-κλιματιστικά μηχανήματα και αντλία θερμότητας, Fan Coils. Αυτονομία (θερμοστάτες, ηλεκτροβάνες). Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
  Ηλεκτρικά κυκλώματα. Εναλλασσόμενα ρεύματα. Βασικές έννοιες των Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Αγωγοί Ε.Η.Ε. και χρήσεις τους, Σωλήνες Ε.Η.Ε.
  Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής, Ρευματοδότες, Ρευματολήπτες, διακόπτες, εξαρτήματα, εγκατάσταση φωτισμού, συσκευών, εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων, γειώσεις, αντιπληξιακή προστασία (ρελαί διαρροής),αλεξικέραυνο.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Σ. Κουρής, Β. Σωτηρόπουλος (1996), Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις σε Κτίρια, Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 2816
  • Απόστολου Β. Μαχια (2002), Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Ζαμπάρας – Κωδικός στον Εύδοξο: 16059