Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων

ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα Μικτό (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Η οικοδομική τέχνη στην αρχαιότητα, στους μεσαιωνικούς και στους νεότερους χρόνους: Προβλήματα ορολογίας (δάνεια και παρερμηνείες).
  Υλικά και τρόποι δόμησης (τοιχοποιίες, πατώματα, κλιμακοστάσια, ανοίγματα, αντισεισμική μέριμνα κτλ.).
  Η διαχρονική εξέλιξη ενός κτίσματος (μετατροπές, προσθήκες και επιπτώσεις τους στη συμπεριφορά του κτηρίου).
  Δομικές αστοχίες, τρόπος καταστροφής.
  Κατασκευές λίθινες, πλίνθινες, ξύλινες, μεταλλικές, χυτές και μικτές.
  Τοιχοποιίες, τόξα, καμάρες, θόλοι και κελύφη. Ξύλινα δομικά στοιχεία ιστορικών κτηρίων (στέγες, πατώματα, κλίμακες,κουφώματα).
  Μορφολογία και τρόποι κατασκευής.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Χαράλαμπος Μπούρας (1999), Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, τ. πρώτος, Εκδόσεις Συμμετρία – Κωδικός στον Εύδοξο: 45320
  • Χαράλαμπος Μπούρας (1994), Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Δεύτερος τόμος, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25872
  • Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου (2005), Τεχνολογία της Τοιχοποιίας, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17305
  • Frey Hansjorg, Herrmann August, Kuhn Volker (2008), Οικοδομική Ι, Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14300
  • Frey Hansjorg, Herrmann August, Kuhn Volker (2008), Οικοδομική ΙΙ, Europa/Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14301
  • Καλόγερος (1999), Θέματα Οικοδομικής ΕΜΠ, Εκδόσεις Συμμετρία
  • Παπαδόπουλος Μ. (1979), Σημειώσεις Οικοδομικής, τ. 1 + συμπλήρωμα, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη
  • Mitchell’s – Osburn, Οικοδομική, Εκδόσεις Ίων
  • Neufert Ε., Οικοδομική, [ΦΕΚ 918/Τεύχ. Β΄/2005], Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας
  • Schmitt Η., Κτιριακές Κατασκευές, [ΦΕΚ 604/Τευχ. Β΄/2005], Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.