• Αντιπλημμυρικά κ΄ Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Αντιπλημμυρικά κ΄ Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα

  Αντιπλημμυρικά και Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Υδροδυναμικές εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικά, ταξινόμηση, διάταξη.
   Ταμιευτήρες, χαρακτηριστικά, σχεδιασμός.
   Φράγματα, τύποι, κατηγοριοποίηση, παράγοντες επιλογής. Φράγματα βαρύτητας, κατασκευή, ανάλυση. Φράγματα τοξωτά, αντηριδωτά, RCC, σχεδιασμός. Χωμάτινα φράγματα, τύποι, κατασκευή, σχεδιασμός, ροή μέσα και κάτω από το φράγμα, ευστάθεια.
   Υπερχειλιστές, τύποι, σχεδιασμός. Υδροληψία. Λοιπά τεχνικά έργα υδροδυναμικής εγκατάστασης.
   Αντιπλημμυρικά έργα. Αιτίες πλημμύρων και λήψη μέτρων.
   Έργα διευθέτησης χειμάρρων, μείωσης της παροχής αιχμής, αύξησης της διοχετευτικής ικανότητας ρέματος, κατασκευή αναχωμάτων.
   Εφαρμογές.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Χρήστος Ερ.Τσόγκας, Ελισάβετ Χ. Τσόγκα (2009), Υδροδυναμικά Έργα –
    Φράγματα, Εκδόσεις Ίων (Στέλλα Παρικου & ΣΙΑ Ο.Ε.) – Κωδικός στον Εύδοξο: 14865
   • Χρήστος Ερ. Τσόγκας (2009), Μηχανική των Ποταμών, Εκδόσεις Ίων (Στέλλα Παρικου & ΣΙΑ Ο.Ε.) – Κωδικός στον Εύδοξο: 14846
   • Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (2004), Τεχνικές προδιαγραφές φραγμάτων
   • Δ.Ε Παπαντώνης (2001), Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, Εκδόσεις Συμεών
   • ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαίδευσης (1995), Η Γεωλογία και τα φράγματα της ΔΕΗ
   • R.K. Linsley et al. (1992), Water- resources engineering, Mc Graw – Hill Inc.
   • U.S. Army Corps of Engineers, Earth and Rock-Pill dams-General Design and Construction considerations
   • U.S. Army Corps of Engineers, Arch dam design
   • U.S. Army Corps of Engineers (1970) Stability of Earth and Rock-Fill dams, Eng. Manual 1110-2-1902
   • U.S. Army Corps of Engineers, Seepage analysis and control for dams
   • U.S. Army Corps of Engineers, Gravity dam design
   • Div. of Rock Mechanics (1996), Large scale slope stability in open pit mining – A review, Technical Report
   • Rickenmann & Chen (eds) (2003), – Flow hazards mitigation: Mechanics, Prediction and Assessment, Millpress
   • C.C.Swn & Y.K.Seo (1999), Slope stability analysis using F.E. Techniques, 13th Iowa ASCE Geotech. Conf., Williamburg, Iowa
   • R.Fell, P.MacGregor, D.Stapledon (1992), Geotechnical engineering of embankment dams, A.A. Balkema Publishers
   • U.S Dep. Of the Interior (1987), Design of small dams, A Water Resources Technical Publication, 3rd Edition
   • U.S. Army Corps of Eng. (1995), Instrumentation of embankment dams and levees, Eng. Manual 1110-2-1908
   • U.S. Army Corps of Eng. (2000), Design and construction of levees, Eng. Manual 1110-2-1913
   • U.S. Army Corps of Eng. (1995), Construction control for earth and rock-fill dams, Eng. Manual 1110-2-1911