• Οδοποιία ΙΙ – Έργα Οδοποιίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Οδοποιία ΙΙ – Έργα Οδοποιίας

  Οδοποιία ΙΙ – Έργα Οδοποιίας

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Έδαφος – Χαρακτηρισμός Εδαφών – Προσδιορισμός Δείκτη Ομάδος (IG) και Δείκτη C.B.R. – Αναγνώριση και κατάταξη εδαφών σε ομάδες. Τεχνική της Συμπύκνωσης στο Εργοτάξιο – Βαθμός και Υγρασία συμπύκνωσης – Μηχανήματα συμπύκνωσης εδαφών.
   Εύκαμπτα και Δύσκαμπτα οδοστρώματα – Δομή οδοστρωμάτων – Υλικά οδοστρωμάτων.
   Οδοστρώματα : Κατασκευή υποβάσεως και βάσεως. Οδοστρώματα με σταθεροποίηση του εδάφους, κυκλοφοριόπηκτα, Υδατόπηκτα σκυρωτά οδοστρώματα (Mac – Adam) – Λιθόστρωτα – Εμποτιστά σκυρωτά με τσιμέντο – Οδοστρώματα από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα – Αρμοί.
   Προσδιορισμός πάχους οδοστρώματος : Μέθοδοι C.B.R., A.A.S.H.O, PICKETT, κλπ.
   Ασφαλτικά Υλικά: Ασφαλτος – Ασφαλτικά διαλύματα και γαλακτώματα – Αντιυδρόφιλα υλικά – Ασφαλτομίγματα και Ασφαλτοσκυρόδεματα – Παρασκευή ασφαλτομιγμάτων. Ασφαλτικές εργασίες : Ασφαλτικές επαλείψεις – Ασφαλτικές στρώσεις με εμποτισμό – με ασφαλτόμιγμα και ασφαλτοσκυρόδεμα – Ασφαλτικά σκυρωτά. (Μακασφαλτικά).
   Διάστρωση – Συμπύκνωση Ασφαλτομιγμάτων – Μηχανήματα.
   Βλάβες – Επισκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων από Σκυρόδεμα. Βλάβες – Επισκευή και συντήρηση Ασφαλτικών ταπήτων με ανακύκλωση των υλικών.
   Αντιολισθηρές κατασκευές σε ασφαλτικά οδοστρώματα: Προεπαλειμμένες Ψηφίδες – Κονίες σφραγίσεως – Σφραγιστική επάλειψη. Ασφαλτοτσιμεντοτάπητες – Πορώδεις τάπητες.
   Υπολογισμός ετήσιου κόστους αυτοκινητοδρόμων.
   Είδη τεχνικών έργων οδοποιίας. Αποχετευτικά έργα: Επιφανειακή αποχέτευση ομβρίων – Συλλεκτήρες υδάτων (Τάφροι, ρείθρα, φρεάτια κλπ.). Τεχνικά Έργα αποχέτευσης Αστικών και Υπεραστικών οδών. Αποστραγγιστικά Έργα οδών: Αποστραγγιστικοί τάφροι – φρεάτια.
   Πλαισιωτοί, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μελέτη τοποθέτησης οχετών – Μέρη οχετών. Τεχνικά έργα εξόδου οχετών. Αποχετευτικά έργα : Επιφανειακή αποχέτευση – Συλλεκτήρες υδάτων (Τάφροι, ρείθρα, φρεάτια κλπ.)

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Μουρατίδης Αναστάσιος Κ. (2007), Οδοποιία, University Studio Press
    – Κωδικός στον Εύδοξο: 17434
   • Yoder Eldon J.,Witczak Matthew W. (1987), Αρχές σχεδιασμού οδοστρωμάτων, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 12405