• Γεφυροποιία – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Γεφυροποιία

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (2 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στη Γεφυροποιία.
   Κατάταξη Γεφυρών. Μορφές Γεφυρών.
   Θέση Γέφυρας. Υλικά κατασκευής. Διαστάσεις Γεφυρών.
   Φορτία υπολογισμού Γεφυρών – Κανονισμοί.
   Ακρόβαθρα και μεσόβαθρα Γεφυρών. Εφέδρανα Γεφυρών. Θεμελιώσεις Γεφυρών.
   Γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γέφυρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Σιδηρές Γέφυρες.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Leonhardt Fritz & Monnig Eduard (1980), Ολόσωμες Κατασκευές Τόμος 6ος, Α. Γκιουρδα & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12491
   • Τέγος Α. Ιωαάνης (2007), Ολόσωμες Γέφυρες, Τσιαρτσιάνης Αθ.& ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 994
   • Ιωάννης Χ. Ερμόπουλος (2008), Σιδηρές και Σύμμικτες Γέφυρες: ανάλυση και διαστασιολόγηση συμφώνα με τους Ευρωκώδικες 1 ΕΩΣ 8, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 13963