• Έργα Υδρεύσεων κ΄ Αποχετεύσεων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Έργα Υδρεύσεων κ΄ Αποχετεύσεων

  Έργα Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (5 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Η σχέση των Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης με τη χρήση γης.
   Υδατικά ισοζύγια. Ανάγκες ύδατος. Διακυμάνσεις καταναλώσεων, εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ύδατος.
   Υδάτινοι πόροι, επιφανειακοί και υπόγειοι. Κατακρημνίσεις και αποθηκεύσεις αυτών.
   Έργα υδροληψίας. Χαρακτηριστικά, φυσικοχημικά και βιολογικά, υπογείων και επιφανειακών νερών.
   Εξωτερικοί αγωγοί (ανοικτοί, κλειστοί), υδραυλικό-στατικός υπολογισμός τους. Δεξαμενές και τεχνικά έργα. Συστήματα διανομής νερού.
   Υδραυλική υπονόμων. Ποσότητες και χαρακτηριστικά όμβριων, λυμάτων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
   Συστήματα δικτύων αποχέτευσης όμβριων, ακάθαρτων και μικτών. Αγωγοί και τεχνικά έργα αυτών.
   Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • G. Martz (1976), Υδραυλική των Οικισμών (Τόμος I)- Υδρεύσεις, Α. Γκιουρδα & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12496
   • G. Martz (1987), Υδραυλική των Οικισμών (Τόμος ΙI)- Αποχετεύσεις, Α. Γκιουρδα & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12494
   • Τσόγκας Χρήστος Ε. (2008), Δίκτυα Αποχέτευσης και Επεξεργασία Λυμάτων, Στέλλα Παρικου & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 14502
   • Τσώνης, Στυλιανός (2003), Καθαρισμός Νερού, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 9690
   • Κων/νος Τζομάκας, Υδρεύσεις και Αποχετεύσεις (Διδακτικές Σημειώσεις), Τ.Ε.Ι. Πάτρας