• Ειδικά Θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων Κτηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ειδικά Θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων Κτηρίων

  Ειδικά Θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων Κτηρίων

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (2 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Αποτίμηση αντοχής υφισταμένης κατασκευής. Υπολογισμός διαστάσεων δομητικών επεμβάσεων.

   Συστήματα επεμβάσεων. Επισκευή και ενίσχυση κατασκευών με παραδοσιακές μεθόδους.
   Κατανόηση μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων από τα πρόσθετα προς τα υπάρχοντα υλικά. Βλήτρα, αγκύρια αναρτήρες.
   Τα δομικά υλικά σε πυρκαγιά.
   Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Νέα υλικά και προηγμένες τεχνικές επισκευών – ενισχύσεων.
   Επισκευές μη φερόντων στοιχείων.
   Κανονισμοί.
   Επισκευές και ενισχύσεις μεταλλικών κατασκευών.
   Τεχνικές στερέωσης, επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών από τοιχοποιία.
   Επισκευές και ενισχύσεις ξύλινων κατασκευών.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Γρηγόριος Φούντας (2000), Επισκευές κτιρίων με βλάβες απο σεισμό, Εκδόσεις Fountas – Κωδικός στον Εύδοξο: 4520
   • Γεώργιος Καλύβας (2004), Παθολογία στοιχείων κελύφους κτιρίου, ΣΕΛΚΑ – 4Μ ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 1994
   • Τάσιος Θ. (2012), Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών & Ενισχύσεων, Σ.Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 22779449