• Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού κ΄ Επεξεργασίας Λυμάτων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού κ΄ Επεξεργασίας Λυμάτων

  Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού και Επεξεργασίας Λυμάτων

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Ιστορική αναδρομή ανάγκης καθαρισμού και μεθόδων.
   Χαρακτηριστικά του καθαρού νερού. Υδρολογικός κύκλος και συστατικά περιεχομένων στο νερό.
   Παρουσίαση των αναλύσεων του νερού και έλεγχος αυτών. Γενικές παράμετροι ποιότητας νερού. Ρύπανση, μόλυνση και όρια παραμέτρων ποσιμότητας του νερού.
   Στοιχεία για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων καθαρισμού, διακυμάνσεις των παροχών, δυναμικότητα μέγεθος των εγκαταστάσεων.
   Συστήματα καθαρισμού των επιφανειακών και υπογείων νερών. Μέθοδοι μηχανικοί, φυσικοχημικοί και χημικοί. Απολύμανση των νερών.
   Τεχνικά έργα εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού, υδραυλικοί χρόνοι παραμονής, αρχιτεκτονική των σχημάτων αυτών. Αντλίες και αντλιοστάσια στις εγκαταστάσεις. Υδραυλική των ανοικτών και κλειστών αγωγών στις εγκαταστάσεις. Μετρητές παροχών, εκχειλιστές και τοποθέτηση αυτών σε λειτουργικές θέσεις των εγκαταστάσεων. Σωληνώσεις και εξαρτήματα λειτουργίας αυτών. Υλικά όλων των έργων των εγκαταστάσεων.
   Δεξαμενές, κροκίδωσης, καθίζησης, διύλισης απολύμανσης, αποθήκευσης, εξοπλισμοί των δεξαμενών, εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου αυτών.
   Προέλευση των αστικών λυμάτων. Υπολογισμός παροχής των αστικών λυμάτων, ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων, τυπολογία των εγκαταστάσεων. Διεργασίες επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Εγκαταστάσεις καθαρισμού αστικών λυμάτων.
   Προεπεξεργασία (μηχανικός καθαρισμός) των αστικών λυμάτων, διεργασία της καθίζησης στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, στοιχεία για τους μικροοργανισμούς.
   Μέθοδοι και διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός), συστήματα τύπου ενεργού ιλύος, συστήματα αιωρούμενης βιομάζας για αφαίρεση οργανικού υλικού και θρεπτικών ουσιών, συστήματα αερισμού, συστήματα προσκολλημένης βιομάζας, απολύμανση και επεξεργασία ιλύος.
   Εγκαταστάσεις καθαρισμού για την βιομηχανία και βιοτεχνία.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Τσώνης, Στυλιανός (2004), Επεξεργασία Λυμάτων, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 9642
   • Τσώνης, Στυλιανός (2003), Καθαρισμός Νερού, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 9690
   • Αγγελάκης Ανδρέας Ν., Tchobanoglous George (1995), Υγρά Απόβλητα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Κωδικός στον Εύδοξο: 1225
   • Ανδρεαδάκης Α. (2008), Επεξεργασία Νερού Βασικές Αρχές και Διεργασίες, Σ. Αθανασόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 45236