Ενεργειακός και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων

Z΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  ΤΟ ΚΛΙΜΑ: (Μακροκλίμα , Μεσοκλίμα, Μικροκλίμα), κλιματικά δεδομένα μιας περιοχής.
  ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Στοιχεία ηλιακής γεωμετρίας, Ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες διαφόρων προσανατολισμών, ηλιακοί χάρτες.
  ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:
  ΗΛΙΑΚΟ ΚΕΡΔΟΣ: Συλλογή ηλιακής ενέργειας, Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, Μετάδοση Θερμότητας.
  ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:Σχεδιασμός και λειτουργία Π.Η.Σ.Θ.
  Σύστημα Αμεσου Ηλιακού Οφέλους. Συστήματα με Έμμεσο Ηλιακό Οφελος.
  Τοίχος θερμικής αποθήκευσης: Trombe και Μάζας
  Προσαρτημένο Θερμοκήπιο και ηλιακός χώρος.
  Δεξαμενή Δώματος. Συστήματα Απομονωμένου Ηλιακού Οφέλους.
  Σύγκριση Π.Η.Σ.Θ.
  ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ: Φυσικός Δροσισμός. Παθητικός Δροσισμός.
  ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: στόχοι και στρατηγικές σχεδιασμού του φυσικού φωτισμού.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Ανδρεαδάκη Ελένη (2006), ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Περιβάλλον
   και Βιωσιμότητα, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17147
  • Χριστίνα Κωνσταντινίδου (2009), Βιοκλιματική αρχιτεκτονική & ενεργειακός σχεδιασμός, ΣΕΛΚΑ-4Μ ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 2066
  • Baruch Givoni, Passive and low eneρgy cooling of buildings, John Wiley & Sons Inc.
  • Κώστας Στ. Τσίπηρας (1996), Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, π-Systems International Α.Ε.
  • Baruch Givoni, Climate considerations in buildings and urban design, John Wiley & Sons, Inc.
  • Dominique Gauzin -Muller, Οικολογική αρχιτεκτονική, Κτίριο
  • Norbert Lechner, HEATING, COOLING, LIGHTING Sustainable Design Methods for Architects, John Wiley & Sons Inc.
  • Steven V. Szokolay, INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL SCIENCE: The Basis of Sustainable Design, Elsevier
  • G. Z. Brown & Mark Dekay, Sun, Wind & Light, Architectural Design Strategies, John Wiley & Sons Inc.
  • David Johnston & Scott Gibson, Towards a zero energy home, The Taunton Press
  • Aladar Olgyay & Victor Olgyay, Solar control and shading devives, Princeton University Press