• Κατευθύνσεις – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Το Ε΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων σπουδών.

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  • Υδραυλική

  Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης του Μηχανικού Υποδομών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επι­στημών στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, που περιλαμβάνουν: έργα οδοποιίας, υδραυλικά, γεωτεχνικά, τοπογραφικά και άλλα:

  • έργα οδοποιίας (χαράξεις, κατασκευή οδοστρωμάτων, τεχνική της κυκλοφορίας κ.α.)
  • υδραυλικά (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα, λιμενικά έργα, αντιπλημμυρικά κ.α.)
  • τοπογραφικά (αποτυπώσεις, επιτόπια εφαρμογή κ.α.)
  • γεωτεχνικά (αντιστηρίξεις, πρανή, θεμελιώσεις, σήραγγες κ.α.)

  Μαθήματα κατεύθυνσης μηχανικών υποδομής
  Ε  εξάμηνο:
  Υδραυλική Ι, Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία, Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες, Τεχνική Κυκλοφορίας και Συστήματα Μεταφορών.
  ΣΤ εξάμηνο:
  Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις, Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών – Αντισεισμική Τεχνολογία, Υδραυλική ΙΙ, Σχεδιασμός και Μελέτη Τεχνικών Έργων Υποδομών από Σκυρόδεμα, Υδρολογία – Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Λιμενικά Έργα.
  Ζ εξάμηνο:
  Αντιπλημμυρικά και Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα, Οδοποιία ΙΙ – Έργα Οδοποιίας, Γεφυροποιία, Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Έργα Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων, Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού και Επεξεργασίας Λυμάτων.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

  • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

  Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Μορφολογίας και Αναστήλωσης έχει καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις της επιστημονικής παιδείας και της άσκησης του επαγγέλματος στον χώρο της αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και νεωτέρων κτιρίων καθώς και στον σχεδιασμό νέων κτιρίων.

  Στόχοι:

  • Προστασία, συντήρηση και αναστήλωση ιστορικών μνημείων
  • Ανάπλαση ιστορικών κέντρων και συνόλων
  • Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων
  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό νέων κτιρίων

  Μαθήματα κατεύθυνσης μορφολογίας και αναστήλωσης
  Ε εξάμηνο:
  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων, Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Αντισεισμική Προστασία των Κτιρίων.
  ΣΤ εξάμηνο:
  Οικοδομική ιστορικών κτιρίων, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ, Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Ι, Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι, Ανάπλαση ιστορικών Κέντρων και Συνόλων.
  Ζ εξάμηνο:
  Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων ΙΙ, Οικοδομική Αναστήλωσης, Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ, Ειδικά Θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων, Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Ενεργειακός και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.