• Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομής – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης του Μηχανικού Υποδομών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής.

   

  Ενημερωτικό υλικό (σε εκτυπώσιμη μορφή) για την κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομής μπορείτε να βρείτε εδώ.

   

  Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Μηχανικών Υποδομής είναι τα ακόλουθα:


  Στα μαθήματα της Υδραυλικής Ι και ΙΙ οι φοιτητές διδάσκονται βασικές γνώσεις απαραίτητες για το σχεδιασμό των υδραυλικών έργων και συγκεκριμένα τη ροή ύδατος και διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών αγωγών (σωλήνων, σωληνωτών συστημάτων, ρεμάτων).


  Στο μάθημα Έργα Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων, αναλύεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.


  Το μάθημα Υδρολογία – Εγγειοβελτιωτικά Έργα εξετάζει την υδρολογία επιφανειακών και υπόγειων νερών και την εκμετάλλευσή τους , τις υδροληψίες , τα αρδευτικά έργα, τις στραγγίσεις εδαφών κ.α.


  Το μάθημα των Λιμενικών Έργων έχει στόχο να διδάξει τους φοιτητές τις βασικές θεωρίες της θαλάσσιας υδραυλικής και των κυμάτων και το σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την κατασκευή λιμένων.


  Το μάθημα Αντιπλημμυρικά και Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα αναλύει τα υδροδυναμικά έργα ύδρευσης, άρδευσης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα είδη και την ευστάθεια των φραγμάτων και συνοδών έργων, και την κατανόηση και αντιμετώπιση των πλημμυρών με αντιπλημμυρικά έργα.


  Στις Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού και Επεξεργασίας Λυμάτων διδάσκονται οι βασικές αρχές των εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και επεξεργασίας λυμάτων, μέθοδοι μηχανικές, φυσικοχημικές και χημικές, βιολογικοί καθαρισμοί κ.α.


  Στο μάθημα Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία οι φοιτητές διδάσκονται τις αρχές και τη μεθοδολογία γεωμετρικής χάραξης οδών, ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων, δυναμική της κυκλοφορίας κ.α.


  Στην Οδοποιία ΙΙ – Τεχνικά Έργα Οδοποιίας διδάσκονται οι αρχές σχεδιασμού και η κατασκευή των εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων οδοποιίας (αποχετευτικά, αποστραγγιστικά κ.α.).


  Η Τεχνική της Κυκλοφορίας ασχολείται με τα κυκλοφοριακά συστήματα, τη χάραξη οδικού, σιδηροδρομικού δικτύου και αεροδιαδρόμων, με τις απαραίτητες σημάνσεις, σηματοδοτήσεις, χώρους στάθμευσης, κόμβους και τα εν γένει στοιχεία ενός λειτουργικού κυκλοφοριακού δικτύου.


  Το μάθημα Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις εξετάζει την αντοχή και τις καθιζήσεις των διαφόρων εδαφών, τα τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και τις αρχές σχεδιασμού των θεμελιώσεων των τεχνικών έργων από γεωτεχνική άποψη.


  Στο μάθημα Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες διδάσκονται τα είδη, οι ιδιότητες και η αντοχή των πετρωμάτων και οι μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Επίσης ασχολείται με τις αντιστηρίξεις των μεγάλων εκσκαφών.

  Στο μάθημα της Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών – Αντισεισμικής Τεχνολογίας παρουσιάζεται η ανάλυση των κατασκευών για δυναμικά φορτία και σεισμικές διεγέρσεις. Επίσης παρουσιάζονται οι σύγχρονοι Αντισεισμικοί Κανονισμοί (ΕΑΚ 2003 και Ευρωκώδικας-8) καθώς και ειδικά θέματα αντισεισμικών κατασκευών όπως η σεισμική μόνωση κατασκευών και ο υπολογισμός της σεισμικής απόκρισης κατασκευών με χρήση Η/Υ.


  Στο μάθημα της Ανάλυσης Κατασκευών με Η/Υ παρουσιάζεται η ανάλυση κατασκευών δημιουργώντας τα κατάλληλα προσομοιώματα τους και χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα Η/Υ.


  Στο μάθημα Σχεδιασμός και Μελέτη Έργων Υποδομών από Σκυρόδεμα γίνεται εμβάθυνση στον σχεδιασμό και στην διαστασιολόγηση κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με έμφαση στις εφαρμογές τεχνικών έργων υποδομής όπως τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κλπ.


  Το μάθημα Γεφυροποιία  διδάσκει τους φοιτητές τα είδη, τα υλικά κατασκευής, τις διαστάσεις, τους κανονισμούς και την κατασκευή των γεφυρών.